1. Henkilötietojen käyttö Pro-Sourcessa

Pro-Source Oy:n (jäljempänä ”Pro-Source”) harjoittama konsultointi, rekrytointi ja henkilövuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään. Pro-Source kiinnittää erityistä huomiota henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää henkilötietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. Sosiaalisen median ammattilaisportaaleista kuten ”LinkedIn” sekä muista julkisista lähteistä.

Pro-Source voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla (ks. lisää https://www.prosource.fi/kayttoehdot) Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Pro-Sourcen ulkopuolelle, pois lukien rekrytoinnissa toimeksiantajalle toimitettavat haastateltavien henkilötiedot, sekä muut tietosuojasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään todisteellisesti osoitteeseen Pro-Source Oy, Sakari Sivonen, Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset Pro-Source Oy, Sakari Sivonen, Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki.

Kielto-oikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Aiemmin annetun suoramarkkinointiluvan voi myös peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla kiellosta sähköpostitse osoitteeseen info@prosource.fi.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta Pro-Sourcen asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin (asiakasrekisteri) rekisteriselosteesta.

Rekisteriseloste – työnhakijarekisteri

Rekisteriseloste – sidosryhmärekisteri

 

1.1.   Työnhakijarekisteri

 

 1. Rekisterinpitäjä

Pro-Source Oy (y-tunnus: 1796043-8)
Ludviginkatu 6,
00130 Helsinki
Puh. +358 400 507 313

 

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sakari Sivonen
Ludviginkatu 6,
00130 Helsinki
sakari.sivonen@prosource.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

 

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekrytointitarpeet ja työhakemusten käsittely sekä niiden luomat tarpeet.

 

 1. Rekisterin tietosisältö
 • nimi
 • syntymäaika
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • peruskoulutus- ja tutkinnot suoritusajankohtineen
 • muu suoritettu koulutus
 • sovellusten ja ohjelmien käyttötaidot
 • erityisosaaminen
 • kielitaito
 • nykyinen tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
 • tärkeimmät aikaisemmat tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
 • suosittelijat

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Hakijan sähköisesti tai paperilla toimittamat tiedot liitteineen. Tietoje kerätään rekisteröidyltä itseltään (mm. haastattelujen ja muun yhteydenpidon yhteydessä). Tietoja voidaan kerätä myös ulkopuolisista lähteistä, kuten lehdistä ja muista julkaisuista, yleisesti saatavilla olevista internet- ja muista lähteistä sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien pitämistä rekistereistä.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen luovutusta ja siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Pro-Source Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kansainvälisen rekrytointitoimeksiannon osalta kyseisen maan mahdolliselle yhteistyötaholle, jonka kanssa on tehty erillinen salassapitosopimus.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, jonne on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä.

Atk-järjestelmään talletetut tiedot säilytetään keskitetysti lukitussa ja valvotussa atk-konesalissa, joka on palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietoihin on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä, joilta edellytetään järjestelmään kirjautumisessa yksilöllistä käyttäjätunnusta ja salasanaa.

 

1.2.   Sidosryhmärekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

 

Pro-Source Oy (y-tunnus: 1796043-8)
Ludviginkatu 6,
00130 Helsinki
Puh. +358 400 507 313
info@prosource.fi

 

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sakari Sivonen
Ludviginkatu 6,
00130 Helsinki
sakari.sivonen@prosource.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Kumppanirekisteri

 

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Pro-Source Oy:n ja sen sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden väliseen viestintään ja tiedottamiseen.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarvittavat tiedot, kuten:

 • nimitiedot
 • titteli/asema
 • työnantaja
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Rekisterin tiedot poistetaan välittömästi, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta niiden säilyttämiseen ei ole, mikäli rekisterinpitäjällä ei ole lain tai muun viranomaismääräyksen mukaista velvoitetta tietoja säilyttää.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään (mm. tapaamisten ja muun yhteydenpidon yhteydessä). Tietoja voidaan kerätä myös ulkopuolisista lähteistä, kuten lehdistä ja muista julkaisuista, yleisesti saatavilla olevista internet- ja muista lähteistä sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien pitämistä rekistereistä.

 

 1. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta Pro-Source Oy:n ulkopuolelle eikä tietoja siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

 

 1. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään

 

1.3.   Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot sisältävät Pro-Source Oy:n (jäljempänä ”Pro-Source”) osoitteissa https://www.Pro-Source.fi ylläpitämien www-sivustojen ja niiden sisältämien palvelujen (jäljempänä ”sivustot ja palvelut”) käyttöä koskevat yleiset ehdot, joita käyttäjä sitoutuu noudattamaan sivustoja ja palveluja käyttämällä.

Pro-Sourcella on milloin tahansa oikeus muuttaa sivustojen ja palvelujen sisältöä ja niiden saatavilla oloa tai lopettaa sivustojen julkaisemisen ja niillä olevien palvelujen tarjoamisen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Pro-Sourcella on myös oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja.

 

Immateriaalioikeudet

Kaikki sivustoilla ja palveluissa julkaistava aineisto on Pro-Sourcen tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta, lukuun ottamatta kolmansien osapuolien tuottamia ja sivustoille mahdollisesti liitettyjä palveluja, kuten karttapalvelu. Pro-Source pidättää kaikki oikeudet sivustoilla ja niiden sisältämissä palveluissa julkaistavaan aineistoon.

Sivustoilla ja palveluissa julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin www-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

 

Vastuunrajoitus

Sivustot ja palvelut toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Pro-Source tekee parhaansa, jotta sivustot ja palvelut ovat saatavilla ja niitä voidaan käyttää keskeytyksettä ja virheettömästi, ja että niiden sisältämät aineistot ja tiedot ovat ajan tasalla ja paikkansa pitäviä. Pro-Source ei kuitenkaan vastaa sivustojen ja palvelujen saatavuuden, käytön keskeytymisen tai virheellisyyden taikka niiden sisältämien aineistojen ja tietojen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Pro-Sourcelle.

Sivustoilla ja palveluissa voi olla linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivustoille ja niillä oleviin palveluihin (esim. karttapalvelu). Tällaiset linkit ovat yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettuja palveluja eikä Pro-Source vastaa näistä sivustoista, sivustojen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta eikä myöskään ko. sivustoilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

 

Henkilötietojen käsittely (tietosuoja)

Pro-Sourcen www-sivustoilla voi olla palveluja, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään sekä mahdollisista julkisista lähteistä. Henkilötietoja käytetään rekrytointitoimeksiantojen lisäksi mm. asiakassuhteiden hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään. Kerätyt henkilötiedot ovat osa Pro-Sourcen henkilörekistereitä. Lisätietoa henkilötietojen käytöstä ja Pro-Sourcen henkilörekistereiden rekisteriselosteet löydät osoitteesta https://www.Pro-Source.fi/tietosuoja.

Tietoyhteiskuntakaaren 190 §:n mukainen yhteyspiste

Pro-Source Oy
Ludviginkatu 6
00130 Helsinki
Puh. +358 400 507 313
info@prosource.fi